Обществени поръчки

Обществени поръчки към АОП: Линк

Обява за обществена поръчка с рег. № 174/23.07.2018 г. на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Комплексна доставка и монтаж на мебели иоборудване за нуждите на две групи - разширение на детска градина № 134 "Любопитко" в УПИ II - за детска градина, кв.15, м. "Хиподрума" по плана на гр. софия, с административен адрес : гр. София, ул. "Урвич" № 14, публикувано на 23.07.2018 г.

Актуални съобщения